Stanovy športového streleckého klubu Biohazard-Gun Kysucké Nové Mesto

Článok 1
Základné ustanovenie

1. Športový strelecký klubBiohazard - Gun Kysucké Nové Mesto (ďalej len "ŠSKBG") v Kysuckom Novom Meste je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí v ňom vykonávajú činnosť v športovej a praktickej streľbe a iných telovýchovných činnostiach.
2. ŠSKBG je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou bez právnej subjektivity, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
3. Náplňou činnosti ŠSKBG je taktiež výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti športovej streľby a iných športových činností.
4. Sídlom ŠSKBG je trvalé bydlisko predsedu predstavenstva a to Kysucké Nové Mesto ul. 9. mája č. p. 1176/15, PSČ: 02404, okr. Kysucké Nové Mesto.

Článok 2
Členstvo v ŠSKBG

1. Členstvo v ŠSKBG je individuálne.
2. Členom ŠSKBG sa na základe písomnej prihlášky môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ŠSKBG len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.
3. O prijatí alebo vylúčení člena rozhoduje písomným uznesením predstavenstvo a prijatie alebo vylúčenie následne na najbližšej schôdzi potvrdí valné zhromaždenie. Do rozhodnutia valného zhromaždenia sa uznesenie predstavenstva považuje za platné.
4. Dokladom o členstve v ŠSKBG je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok a to najneskôr do 20.3. príslušného kalendárneho roka.
5. Členstvo v ŠSKBG zaniká:
    a) na základe písomného oznámenia o vystúpení, ktoré bude doručené alebo oznámené predstavenstvu ŠSKBG
    b) nezaplatením členského poplatku (čl.2, ods. 4)
    c) uznesením predstavenstva o vylúčení pre neplnenie si základných členských povinností (čl.2,ods.3)
    d) uznesením predstavenstva o vylúčení pre obzvlášť závažné previnenie a konanie nezlúčiteľné s členstvom v ŠSKBG (čl.2, ods.3)
    e) úmrtím člena

Článok 3
Práva a povinnosti členov ŠSKBG

1. Člen ŠSKBG má právo:
    a) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromažďovania
    b) zúčastňovať sa na rokovaniach predstavenstva, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť v ŠSKBG, podávať podnety, návrhy a pripomienky
    c) voliť a byť volený do orgánov ŠSKBG
2. Člen ŠSKBG má povinnosť:
    a) dodržiavať stanovy ŠSKBG a na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli poškodené záujmy a dobré meno ŠSKBG
    b) podieľať sa na činnosti ŠSKBG a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
    c) chrániť a zveľaďovať majetok ŠSKBG, ako aj majetok, ktorý má ŠSKBG v užívaní alebo prenájme
    d) včas platiť členské poplatky v stanovenej výške

Článok 4
Organizačná štruktúra ŠSKBG

1. Orgánmi ŠSKBG sú:
    a) valné zhromaždenie
    b) predstavenstvo
    c) revízna komisia
2. Najvyšším orgánom ŠSKBG je valné zhromaždenie členov ŠSKB. Valné zhromaždenie členov sa koná spravidla raz za rok a zvoláva ho písomne predseda predstavenstva.
3. Valné zhromaždenie prerokúva všetky otázky činnosti ŠSKBG a to najmä:
    a) uznáša sa o vzniku, názve a symbolike, ako aj zlúčení ŠSKBG s inými združeniami alebo zániku ŠSKBG
    b) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠSKBG
    c) potvrdzuje prijatie nových členov alebo vylúčenie starých členov
    d) prerokúva správu predstavenstva o činnosti ŠSKBG za uplynulé obdobie a o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie
    e) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia s finančnými prostriedkami na nasledovné obdobie
    f) schvaľuje výšku členského poplatku na nasledovný kalendárny rok
    g) volí členov predstavenstva a členov revíznej komisie
    h) zruší rozhodnutie predstavenstva, ak je v rozpore s platnou úpravou alebo stanovami ŠSKBG
    i) volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú na jeho rokovaní prítomné aspoň 2/3 všetkých členov ŠSKBG. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov ŠSKBG prítomných na rokovaní.
5. Predstavenstvo riadi činnosť ŠSKBG v období medzi valnými zhromaždeniami. Predstavenstvo sa skladá z: predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a dvoch členov. Rokovania v období medzi valnými zhromaždeniami zvoláva spravidla predseda a to najmenej trikrát do roka. Predstavenstvo je uznášaniaschopné ak sú na jeho rokovaní prítomné aspoň 2/3 všetkých členov. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov predstavenstva prítomných na rokovaní.
6. Práva členov predstavenstva:
    a) Predseda
    - zastupuje ŠSKBG navonok a je oprávnený k úkonom v zmysle stanov.
    - zastupuje ŠSKBG na rokovaniach so štátnymi orgánmi a ostatnými organizáciami.
    b) Podpredseda
    - počas neprítomnosti predsedu ho zastupuje a má rovnaké práva.
    c) Tajomník
    - vedie evidenciu o združení a prevádza zápisnice z orgánov ŠSKBG.
    d) Hospodár
    - vedie hospodársku evidenciu, vyberá členské.
    Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
7. Predstavenstvo plní tieto úlohy:
    a) organizuje dovolenú činnosť a to najmä vedľajšiu hospodársku činnosť a reklamu zameranú získanie vlastných finančných a materiálnych prostriedkov a ďalších zdrojov
    b) v súlade so schváleným plánom činnosti a hospodárenia s finančnými prostriedkami hospodári s finančnými prostriedkami získanými od štátu ako aj z vlastnej činnosti (čl.6,písm. b)
8. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, na čele ktorého je predseda. Členov revíznej komisie volí valné zhromaždenie a títo nesmú byť zároveň členmi predstavenstva. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia ŠSKB a o výsledkoch informuje valné zhromaždenie, ktorému za svoju činnosť aj zodpovedá. Predseda revíznej komisie je oprávnený zúčastňovať sa ako pozorovateľ na rokovaniach predstavenstva.

Článok 5
Majetok a hospodárenie

1. ŠSKBG má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Tento sa užíva na základe zmluvných vzťahov, pričom ŠSKBG je povinný sa oň riadne starať, chrániť ho a zveľaďovať.
2. Zdrojom majetku ŠSKBG sú príjmy z členských poplatkov a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, príjmy z výnosov z vedľajšej hospodárskej činnosti a iných povolených podnikateľských činností, príjmami sú taktiež dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 29. februára 2008, ich výklad vykonáva predstavenstvo ŠSKBG a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.